Please turn your device

Građevinsko zemljište K1, 8847 m2 kod obilaznice!

HOME 2004 d.o.o. (Prikaži sve oglase)

Lokacija  Sveta Klara, Novi Zagreb - Zapad, Grad Zagreb (Pogledaj na karti)

Telefon  098/986-0566

Oglas je aktivan od 26.02.2021.
Oglas pregledan: 582 puta
Šifra oglasa: 4375199

Cijena:
1.415.520 €
10.665.235,44 kn

Moguća dostava na Vašu kućnu adresu
Osnovni podaci
Vrsta zemljišta: Građevinsko
Površina: 8.847,00 m²
Detalji o zemljištu
Dozvole
  • vlasnički list

Opširnije o oglasu

Prodaje se kvalitetno, pravokutno zemljište u K1 zoni uz samu obilaznicu, pogodno za benzinske crpke, motele, restorane i ostale poslovne namjene.

Članak 77.

Uređenje, zaštita i obnova kompleksa jedne namjene (2.10.) - prostori javne i društvene namjene (Aleja G. Šuška, Klin, Jankomir, bolnice), zona gospodarske namjene (Klara, Radnička cesta, Žitnjak, Slavonska avenija - sjever, Ravnice, Oporovečka ulica, Prilaz baruna Filipovića, Ilica, Šanci, Dugave - jug, Sloboština - jug, Blato - Lanište, URIHO, Avenija Većeslava Holjevca - zapad, istok, Delci, Jakuševec - jug, Novi Petruševec i Jankomir), malo poduzetništvo (Servisna zona Retkovec, Savica - Šanci, Melištice), športskorekreacijska namjena s gradnjom (ŠRC Veslačka, ŠRC Chromos - Savica, Kruge, Cvjetno, Hipodrom, Termalno kupalište Blato, ŠRC Jakuševec, ŠRC Siget, ŠRC Sloboština), športsko - rekreacijska namjena bez gradnje (Mrzlo polje, dolina potoka Bliznec, dolina potoka Štefanovec, Trokut, Otočec, Klara, Dugave, Jakuševec, Golf centar Zagreb), posebna namjena, infrastrukturni sustavi (Resnik, TE-TO, Petruševec, Autobusni kolodvor), groblja i drugi prema grafičkom prikazu.
Opća pravila:
- uređenje cjelina, vrijednih građevina i zelenih površina, te komunalne opreme;
- dovršetak prostora novom gradnjom i uređenje otvorenih površina u funkciji osnovne namjene;
- na površinama javne i društvene, gospodarske, športsko-rekreacijske, posebne namjene te na površinama infrastrukturnih sustava i groblja ograde se mogu graditi i više od 1,50 m radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja;
- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 9. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i nepokretnih kulturnih dobara, ove odluke;
- obvezno je uređenje prostora prema: DPU Groblje Završje, DPU proširenje groblja Mirogoj, DPU Groblje Miroševec - jug i DPU Groblje Miroševec - istok, DPU Groblje Sv. Klara, DPU Groblje Čučerje, DPU Groblje Šestine, DPU Groblje Stenjevec, DPU Groblje Jakuševec, DPU Termalno kupalište Blato.
Detaljna pravila
a) javna i društvena namjena:
- gradnja novih građevina;
- građevna čestica oblikuje se prema normativima za određenu namjenu (škole, dječje ustanove i sl.);

najveća izgrađenost građevne čestice je 40%;
- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice, parkovno uređen;
- najveća visina je šest nadzemnih etaža, pri čemu se šesta etaža oblikuje kao potkrovlje; građevina može imati i veći broj etaža ako je to vezano uz funkciju građevine ili lokalne uvjete;
- novu gradnju nije moguće planirati na postojećim hortikulturno-uređenim površinama;
- obvezan je smještaj vozila na građevnoj čestici prema normativima ove odluke;
- najmanja udaljenost građevine od međa građevne čestice je h/2 (polovica visina), osim od postojeće ili planirane javnoprometne površine;
- za gradnju novih građevina obvezan je urbanističko - arhitektonski natječaj;
- rekonstrukcija i interpolacija moguća je prema pravilima za novu gradnju, bez obaveze natječaja; u rekonstrukciji i gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice i visina, veće od propisanih, mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;
- iznimno, za gradnju građevine Zagreb arene na lokaciji u Blatu drugi lokacijski uvjeti nisu ograničeni;
b) gospodarska namjena (proizvodna, poslovna i trgovački kompleksi) - gradnja novih i rekonstrukcija postojećih građevina;
- najmanja građevna čestica je 1000 m2, osim prigodom rekonstrukcija i interpolacija na postojećim manjim građevnim česticama;
- omogućuje se gradnja slobodnostojećih, poluugrađenih i ugrađenih građevina;
- najveća izgrađenost građevne čestice je 50%;
- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice;
- najveći kin za proizvodnu namjenu i trgovačke komplekse 1,2, a 2,0 za poslovnu namjenu; kin može biti i veći ako je to rezultat razrade prostora provedbenim dokumentima prostornog uređenja;
- visina i broj etaža građevine određuje se ovisno o tehnologiji i namjeni;
- obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici prema normativima ove odluke za određenu namjenu;
- osiguravanje neposrednog pristupa s javnoprometne površine;
- građevni pravac u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;
- najmanja udaljenost građevine od međa građevne čestice je h/2, ali ne manje od 3,0 m, osim od javnoprometne površine;
- za proizvodnu namjenu i trgovačke komplekse planirati zelenu tampon zonu širine minimalno 10 m prema ostalim namjenama, osim prema javnoprometnim površinama;
- u gradnji nove građevine umjesto postojeće postojeća izgrađenost građevne čestice, ki i visina veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja; najmanji prirodni teren je postojeći;
- arhitektonska kompozicija i oblikovanje građevina moraju biti primjereni karakteru zone, osobito na potezima uz gradske avenije koji definiraju ulaz u grad;
- prigodom prenamjene (restrukturiranja) i promjene prostorne organizacije većih postojećih radnih kompleksa moguća je prenamjena dijela ili cjeline u različite prostore uredskog poslovanja, trgovine, kulture, znanosti, zabave, rekreacije i hotele; na lokacijama postojećih industrijskih pogona mogu se smjestiti i trgovački centri koji moraju biti prilagođeni urbanom prostoru tipologijom i ponudom "gradske robne kuće" (trgovački kompleksi K2 su isključeni), te s parkiralištem na površini terena koje osigurava najviše trećinu potreba za parkiranjem (ostatak potrebnih PGM-a podzemno ili u sklopu građevine); eventualno, dijeljenje na manje cjeline moguće u skladu s propozicijama za gradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina, uz uvjet da se ne može graditi na uređenim zelenim površinama;

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji nekretnine, kupcu se naplaćuje agencijska provizija u iznosu od 2 % od realizirane kupoprodajne cijene.


Oglas krši pravila oglašavanja? Prijavite ga
Povratak na vrh