Pravila nagradnog natječaja - Osvoji dvije kotizacije za utrku '2. Mrežnica Run 2019.'!

Članak 1.: ORGANIZATOR, RAZDOBLJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator ovog nagradnog natječaja je društvo Oglasnik d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska 41,  OIB 97309929902 (dalje u tekstu „Organizator“).

Nagradni natječaj „Osvoji dvije kotizacije za utrku ‘2. Mrežnica Run 2019.’“ (dalje u tekstu „Natječaj“) održat će se u razdoblju od 7 dana, od 16. svibnja 2019. god. u 10 sati do 22. svibnja 2019. godine u 17 sati.  

Svrha nagradnog natječaja je promocija utrke ‘2. Mrežnica Run 2019.’ i glavnog medijskog pokrovitelja utrke – Oglasnika.

Ovaj Natječaj Facebook ni na koji način ne sponzorira ili administrira, niti je za njega odgovoran.

Članak 2.: UVJETI ZA SUDJELOVANJE

U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe registrirane na društvenoj mreži Facebook pod uvjetima korištenja koje definira Facebook i privatnosti koje je svaki korisnik odabrao za svoj profil (dalje u tekstu „Sudionik“). 

Ime i prezime koje Sudionik koristi za Facebook profil mora odgovarati imenu i prezimenu s njegove osobne iskaznice. Prijave s imenima i prezimenima koje ne zadovoljavaju navedeni uvjet neće se uzimati u obzir.

Sudjelovanjem u Natječaju odnosno postavljanjem oglasa sukladno odredbama ovih pravila, Sudionik potvrđuje da je upoznat s pravilima nagradnog Natječaja i uvjetima za sudjelovanje u Natječaju te ih u cijelosti prihvaća.

Članak 3.: POSTUPAK PRIREĐIVANJA I PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je:

 1. u komentaru ispod objave (https://web.facebook.com/plavioglasnik/posts/10155948143981682) ostaviti motivacijsku poruku i/ili fotografiju (.PNG, .GIF, .JPG ili .JPEG) 


O dodjeli nagrade odlučuje Organizator, a nagrada će biti dodijeljena osobama koje su na ostavile najkreativnije rješenje u komentaru.

Organizator će putem telefonskog poziva, odnosno poruke u inbox obavijestiti Sudionike o dobivenoj nagradi te dogovoriti termin i način preuzimanja nagrade. Svaki Dobitnik mora preuzeti nagradu najkasnije do 7 dana od dana obavijesti i dostaviti Organizatoru svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa i mjesto prebivališta). U slučaju da se Dobitnik ne javi u roku od sedam dana, gubi pravo na nagradu. Dobitnici će imenom i prezimenom biti objavljeni na oglasnik.hr Facebook stranici.

Članak 4.: NAGRADNI FOND

Ukupan broj Dobitnika iznosi 3.

Nagradni fond iznosi 6 besplatnih kotizacija za utrku '2. Mrežnica Run 2019.'.

Nagradu nije moguće zamijeniti za protuvrijednost u novčanom iznosu ili tražiti bilo kakvu zamjenu za druge proizvode. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku/ci.

Ako se Dobitnik ne javi Organizatoru na način opisan u prethodnom članku, u roku od tri dana od dana objave Dobitnika, smatrat će se da nagradu ne želi primiti i gubi pravo na istu, te i u tom slučaju prestaju sve obveze Organizatora prema Dobitniku.

Članak 5.: ODGOVORNOSTI I PRAVA TREĆIH OSOBA

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši bilo koje pravo intelektualnog vlasništva trećih osoba, poput autorskih prava, patenata ili zaštićenih žigova trećih osoba. Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Također, Organizator ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji prema njegovom sudu predstavljaju prijavu s neprimjerenim sadržajem, poput vrijeđanja na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Pod prijavama s neprimjerenim sadržajem naročito će se smatrati, ali se ne ograničavaju na sljedeće: prijave koje sadržavaju nasilje ili naznake nasilja, prijave seksualnog sadržaja ili naznaka koje bi mogle upućivati na seks ili nasilje, prijave koje podrazumijevaju ili ukazuju na kršenje prava intelektualnog vlasništva, poput autorskih i srodnih prava, sadržaj koji je protivan Ustavu RH, zakonima Republike Hrvatske, moralu društva, sadržaj koji ukazuje na rasnu, nacionalnu, vjersku ili drugu netrpeljivost i slično.

Članak 6.: DISKVALIFIKACIJA

Organizator će pregledati sve postavljene oglase te zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima ako:

 • krše ova pravila na bilo koji način,
 • prilikom dostave osobnih podataka, dostave netočne osobne podatke,
 • se u roku od jednog dana od dana objave Dobitnika ne jave Organizatoru i/ili u navedenom roku ne dostave svoje kontakt podatke,
 • objavljeni komentar se ne pridržava teme i uvjeta Natječaja,
 • objavljeni komentar je neprimjerenog sadržaja,
 • objavljeni komentar  je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,
 • objavljeni komentar na bilo koji način izražava (ili omalovažava tuđa) vjerska i/ili politička uvjerenja,
 • objavljeni komentar  lažno prezentira ljude, tvrtke ili proizvode,
 • objavljeni komentar  prikazuje (ili je i sam) sadržaj koji nije u skladu sa zakonom,
 • objavljeni komentar je postavljen nakon isteka razdoblja trajanja Natječaja.

Organizator je ovlašten, na temelju vlastite diskrecijske procjene, u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja, diskvalificirati bilo kojeg Sudionika ako krši propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora.

Članak 7.: OSLOBAĐANJE ORGANIZATORA OD ODGOVORNOSTI

Organizator ne odgovara za, te neće uzimati u obzir, prekasno dostavljene, nepotpune, oštećene, ili neisporučene prijave. Organizator ne odgovara ni za pucanje, prekid ili nedostupnost mreže, poslužitelja, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetskih stranica ili drugih veza, tehničke kvarove ili poteškoće s hardverom ili softverom ili ikakve druge kvarove ili poteškoće ijedne vrste, ljudske, mehaničke, elektronske, računalne, mrežne, tipografske, tiskarske ili na ijedan drugi način povezane s Natječajem, uključujući bez ograničenja pogreške ili poteškoće povezane s vođenjem Natječaja.

Organizator ne odgovara ni za moguću netočnost informacija, ako su proizašla iz postupaka korisnika internetskih stranica, neovlaštenog rukovanja ili hakiranja programa povezanih s Natječajem.

Sudionici Natječaja, sudjelovanjem u Natječaju i prihvaćanjem ovih pravila za sudjelovanje, u potpunosti se odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora po osnovi naknade troškova i/ili bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim Natječajem.

Članak 8.: PRAVO PREKIDA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj u slučaju više sile. Pod pojmom više sile podrazumijeva se nastup izvanrednih, vanjskih ili nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 9.: NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 10.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke Sudionika, u svojstvu voditelja obrade, prikuplja i obrađuje Organizator nagradnog Natječaja tj. društvo Oglasnik d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska 41, OIB 97309929902.

Oglasnik d.o.o. se obvezuje s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu Oglasnik d.o.o., sukladno odredbama čl. 13 GDPR-a, ovim putem Sudionicima dostavlja sljedeće informacije.

Oglasnik d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju informirane privole Sudionika (iz članka 11 ovih pravila), i to isključivo u svrhe provođenja ovog nagradnog Natječaja i dostave nagrada Dobitniku, uključujući javne objave osobnih podataka (ime i prezime) Dobitnika na Facebook stranici Organizatora, te ih neće dodatno obrađivati u svrhe različite od one za koju su prikupljeni.

Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju su ime i prezime, adresa prebivališta, telefonski broj te adresa elektroničke pošte.

Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje.

Prikupljeni podaci čuvat će se na rok od 60 dana računajući od dana završetka nagradnog Natječaja, te će po proteku tog roka biti brisani, osim u iznimnim situacijama kada postoji legitimni interes za dulje zadržavanje (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).

Oglasnik d.o.o. poštuje prava Sudionika koja im pripadaju temeljem GDPR-a te ovim putem informira Sudionike da imaju pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem pisanog zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte dpo@oglasnik.hr. Prigovor na obradu osobnih podataka Sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 11.: PRIVOLA SUDIONIKA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionik izražava svoju suglasnost odnosno daju svoju izričitu privolu na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provedbe ovog nagradnog Natječaja, dostave nagrade Dobitniku i javne objave osobnih podataka (ime i prezime) Dobitnika na Facebook i web stranici Organizatora, sve sukladno ovim pravilima nagradnog Natječaja.

Privola predstavlja dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje Sudionika da sudjelovanjem u Natječaju pristane na, u ovim pravilima opisanu, obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Sudionik nagradnog Natječaja ima pravo u svakom trenutku povući svoju suglasnost odnosno privolu za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka te prihvaća da takvo povlačenje za posljedicu ima nemogućnost sudjelovanja u Natječaju i/ili preuzimanja/dostave nagrade, kako je primjenjivo. Privola se može povući pisanim putem slanjem e-mail poruke na adresu dpo@oglasnik.hr.  


Oglasnik, 16.05.2019.

Povratak na vrh